Privacy statement

Gegevens verzameling en verwerking

De Amstelpraktijk verzameld en verwerkt gegevens van cliënten op zorgvuldige wijze en alleen voor die doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld en verwerkt.

Gegevens worden verzameld tijdens telefonische gesprekken, bezoeken aan de Amstelpraktijk, huisbezoeken of op hier nog niet beschreven wijzen.

De gegevens worden verzameld met als doel:

 1. Het verlenen van zorg;
  1. Behandeling
  2. Consult
  3. Levering van hulpmiddelen
  4. Doorverwijzing
  5. Terugkoppeling aan doorverwijzende zorgverleners
 2. Bestellen van hulpmiddelen bij de leverancier(s)
  1. Plaatsen van de bestelling
  2. Ontvangen van de bestelling binnen de Amstelpraktijk
  3. Leveren van de bestelling aan de betreffende cliënt
 3. Financiële afhandeling met de Zorgverzekeraar(s)
  1. Indienen van de factuur voor de geleverde hulpmiddelen en diensten
  2. Vastleggen in de financiële administratie van de Amstelpraktijk
 4. Kwaliteitsborging binnen de Amstelpraktijk
  1. Bewaken en evalueren van processen
  2. Registreren van klachten

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien is voldaan aan de navolgende criteria;

 1. Cliënt heeft toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend
 2. Verwerking is noodzakelijk voor het verlenen van zorg aan cliënt
 3. verwerking is noodzakelijk is om aan wettelijke, financiële, fiscale en vanuit de Zorgverzekeraar opgelegde verplichtingen te voldoen

Organisatie van de informatiebeveiliging

De Praktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

Binnen de Amstelpraktijk is kennis genomen van en wordt gehandeld naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 25 mei 2018.

Cliëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel 15 jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Alleen bevoegden hebben toegang tot de papieren en digitale gegevens van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen afgesloten en niet zonder begeleiding toegankelijk.

Cliënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij het eerste contact met de praktijk.

Recht op inzage, kopie en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering zullen door de praktijk worden getoetst op correctheid en haalbaarheid. Alleen dan als er gemotiveerd zwaarwegende redenen en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is zal een verzoek niet worden gehonoreerd. Indien de cliënt van mening is dat de opgestelde en gecommuniceerde regels door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kan een klacht worden ingediend bij de praktijk.

Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn/haar plaats.

Delen van gegevens met behandelaar en of andere zorgverleners

In het kader van een multidisciplinaire aanpak van een behandeling kan het noodzakelijk zijn gegevens al dan niet van medische aard te delen met behandelend artsen en andere zorgverleners. Cliënt zal in kennis worden gesteld van de te delen informatie.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van de Amstelpraktijk is in werking vanaf 01-03-2018 en is gepubliceerd op de website van de praktijk (Amstelpraktijk.nl).