Disclaimer

Op het gebruik van de website, Amstelpraktijk.nl., zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik van deze website, wordt gebruiker geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

De Amstelpraktijk streeft er naar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan de bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de Amstelpraktijk niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. De praktijkinformatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van een volledig advies verstrekt vanuit de Amstelpraktijk.

Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Amstelpraktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het ontvangen en verzenden van informatie via website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen de Amstelpraktijk en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

De Amstelpraktijk garandeert niet dat de aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van e-mail kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door informatie zonder encryptie en of wachtwoordbeveiliging per e-mail te verzenden aan de Amstelpraktijk, accepteert de zender zonder enige terughoudendheid en wel volledig dit risico.

Hyperlinks

De website van de Amstelpraktijk bevat hyperlinks naar websites van derden. De Amstelpraktijk heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden en erkent dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de websites van derden.

Intellectueel eigendom

Alle gepubliceerde informatie op de website van de Amstelpraktijk is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijke en niet commercieel of praktijkgericht gebruik, mag niets van het gepubliceerde op welke manier dan ook enkelvoudig en of veelvuldig, gekopieerd of op enige andere wijze openbaar worden gemaakt, zonder dat de Amstelpraktijk hier vooraf schriftelijk toestemming toe heeft verleend.