Algemene voorwaarden van de huidtherapeut

De huidtherapeut/bandagist hanteert onderstaande algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

1

Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut/bandagist AGBcode 90023825, KP-Nummer: 89907048288” verstaan, mevrouw E.C. Bakker-Mol gevestigd te Amstelveen, aan de Turfschip 104. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Verenigingvan Huidtherapeuten en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH. De bandagist, AGBcode 76080650, is SEMH erkend leverancier van elastische kousen.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de huidtherapeut/bandagist opdracht
geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de
huidtherapeut/bandagist.
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van
de opdracht derden betrekt.
1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst(ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2

Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut/bandagist en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt
aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag
weigeren een behandeling uit te voeren.

3

Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming
daartoe aan de huidtherapeut.
3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te
schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling
(meer) verrichten.

4

Informatie

4.1 De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5

Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast (zie www.amstelpraktijk.nl).
5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6

Betaling

6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling binnen (vier weken) na dagtekening op de rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.5 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verder behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7

Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel schriftelijk worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens schriftelijk bericht door de huidtherapeut wordt ontvangen.

8

Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van de behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot de aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreken is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

9

Klachtenprocedure

9.1 In geval van ontevredenheid of een specifieke klacht over de behandeling en/of het geleverde product, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de zorgverlener. Beide partijen spannen zich vervolgens in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat  er uiteindelijk geen passende oplossing naar uw inzicht geboden wordt, kunt u een klacht indienen.

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht aangesloten bij een geschilleninstantie. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Stichting Geschilleninstantie KPZ, een onafhankelijke geschillencommissie van het Klachtenportaal Zorg.

Het Geschillenreglement Geschillencommissie KPZ kunt u hier downloaden.

Hier treft u een klachtenformulier dat kan worden gedownload of telefonisch aangevraagd.

10

Nietigheid

10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11

Toepasselijk recht

11.1 Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12

Wijziging

12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na de dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (maand) na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.